JUOZĄ LUKŠĄ MENANČIŲ VIETŲ GIDAS

PARTIZANŲ LUKŠŲ GIMTOJI SODYBA

Juodbūdžio k., Prienų r. 54°44'10.2"N 23°45'36.8"E

Juodbūdžio kaime gyveno dar Juozo Lukšos seneliai, paskui ir tėvai – Simonas Lukša ir Ona Lukšienė (Vilkaitė). Čia gimė ir augo Juozas Lukša-Skirmantas, Mykolaitis (1921–1951) ir keturi jo broliai: partizanų ryšininkas Vincas Lukša (1905–1993) ir partizanai: Jurgis Lukša-Piršlys (1920–1947), Stasys Lukša-Juodvarnis, Tautvydas (1926–1947), Antanas Lukša-Arūnas (1923–2016). 1947 m. sodyboje buvo įrengta partizanų slėptuvė. 1947 m. birželio 13 d. čia buvo sušaudytas vienas iš brolių – Jurgis.

Dabar sodyboje pastatytas Kryžius ir atminimo ženklas Lukšų šeimos pasiaukojamam gyvenimui pagerbti.

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS

F. Martišiaus g. 13, Prienai

Viena iš muziejaus ekspozicijų pasakoja visos Lukšų šeimos istoriją. Čia galima pamatyti Juozo Lukšos pilotę, taip pat kryžių ir paveikslą, prie kurių Ona Lukšienė palaimino savo sūnus išleisdama partizanauti. Juodbūdyje, tėviškės seklyčioje, Ona Lukšienė suklupdė keturis savo sūnus: Jurgį, Stasį, Antaną ir Juozą. Rankomis liesdama jaunuolių galvas, tyliai kalbėjo: „Laiminu jus šventai kovai. Jūsų žingsnius tesaugo Viešpats Dievas. Prisiekite okupantui nepasiduoti gyvi…“

ŠILAVOTAS, PRIENŲ R.

Šilavoto mūriukas. A. Radušio g. 17, Šilavotas

Rezistencinio pasipriešinimo kovas menantis pastatas su rūsyje išlikusiais betono sienose ir lubose išraižytais čia kalintų ir kankintų žmonių įrašais. Pastatytas 1938 m. kaip ligoninė. 1944–1953 m. jame veikė NKVD-MVD-MGB būstinė su laikinojo sulaikymo areštine. Partizanai tris kartus bandė užimti okupantų būstinę  – mūriuką. Deja, visi mūšiai buvo nesėkmingi. Dabar šiame pastate veikia muziejus ir ambulatorija.

Ruošdamiesi vienam iš puolimų, iš pradžių partizanai buvo sumanę susprogdinti NKVD būstinę. Laimei, šis sumanymas nepavyko (arklinis vežimas, gabenęs sprogmenis, užstrigo griovyje). Sprogdinant būtų patirta daug nuostolių: partizanai būtų buvę kontūzyti, apkurtę, būtų išbyrėję bažnyčios langai. Šventoriuje puolimui buvo paruošti greičiausiai keturi kulkosvaidžiai. Mūriukas buvo smarkiai apšaudomas iš visų keturių pusių, partizanai buvo išsidėstę visame miestelyje. Kelias valandas trukusiam mūšiui vadovavo Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Žiedas. Partizanų pusėje kovėsi 60 vyrų, Šilavoto NKVD įguloje – 17.

Senieji Šilavoto gyventojai dar ir šiandieną mena (prieš pastato rekonstrukciją dar matytas) kulkų žymes sienoje nuo bažnyčios pusės.

Šios stribų būstinės puolimai yra aprašyti Juozo Daumanto knygoje „Partizanai“ ir Lietuvos kariuomenės viršilos Ernesto Kuckailio knygoje „Dešimt kautynių“.

Muziejuje eksponuojami partizanų memorialiniai daiktai: Geležinio Vilko rinktinės vado Juozui Stravinskui-Žiedui, Kardui priklausiusi Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto skulptūrėlė, Geležinio Vilko rinktinės partizanų kunigo Antano Mieldažio memorialiniai daiktai, partizanų puskarininkio Liudviko Dabrišiaus-Kareivio švarkas ir batai, rasti remontuojant ekspozicines patalpas. Įrengtoje fotolaboratorijoje galima pamatyti Šilavoto apylinkių partizanų, tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų, vaizdų iš 1944–1953 m. Šilavoto. 2020 m. pastatui ir teritorijai aplink jį yra suteiktas kultūros vertybės statusas.

TAURO APYGARDOS GELEŽINIO VILKO RINKTINĖS MEMORIALAS

Skvere priešais Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčią

Memorialas skirtas šioje vietoje niekintiems ir 1946–1950 m. Šilavoto apylinkėse žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanams atminti.

ŠILAVOTO ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES BAŽNYČIA

A. Radušio g. 1, Šilavotas

Per 1945 m. lapkričio 16–17 d. vykusio okupantų būstinės – mūriuko puolimą (antrąjį) bažnyčioje buvo tvarstomi sužeistieji. Šilavoto parapijos klebonas Antanas Kubilius tyčia buvo palikęs bažnyčios raktus prie durų. Gera priedanga partizanams tapo ir šventoriaus tvora, todėl iki šiol joje matyti buvusio mūšio kulkų paliktos žymės.

Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.

NUŽUDYTŲ PARTIZANŲ KAPINĖS ŠILAVOTE

Šilavoto miestelio kapinaičių šiaurės vakarinis pakraštys, 54°40'04.6"N 23°45'28.2"E

Šilavoto kaimo kapinaičių šiaurės vakariniame pakraštyje dabar stovi medinis kryžius žuvusiems už Lietuvos laisvę 1946–1950 m. atminti ir keliolika Lietuvos kario paminklinių kryžių Šilavoto apylinkėse žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanams su iškaltais jų vardais.

Anksčiau šioje vietoje, šalia kapinių tvoros vietiniai žmonės turėjo išsikasę duobes bulvėms laikyti. 1945–1950 m. stribai į šias duobes atvežę sumesdavo nužudytųjų kūnus – iš viso apie 50 partizanų.

Kryžius pastatytas 1989 m, atnaujintas 2006 m. Lietuvos kario kryžiai pastatyti 1996 m.

ŠILAVOTO DAVATKYNAS IR SKULPTŪRŲ TAKAS

Lašašos g. 11, Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.

Daugiau nei šimtmetį nuošalioje vietoje gyvenusios moterys, daugiausia našlės, rūpinosi žmonių mokymu, dvasiniu ugdymu, suteikdavo prieglobstį bėdoje atsidūrusiems, taip pat ir sovietinės valdžios persekiojamiems žmonėms.

Į davatkyną galima nueiti ir pėsčiųjų taku (apie 700 m nuo bažnyčios) ir pakeliui pasigrožėti ant medžių pritvirtintomis skulptūromis.

PARTIZANŲ KAPINAITĖS KLEBIŠKIO MIŠKE

Klebiškio miškas, Prienų r., 54.686505,23.840518

1944 m. Visų Šventųjų dieną šiame miške Tėvynei Lietuvai prisiekė pirmieji Geležinio Vilko rinktinės partizanai. Čia slapta laidoti 1945–1946 m. žuvę Geležinio Vilko partizanai, ryšininkai ir rėmėjai:  Atgimimo metais sumūrytas paminklas-koplytėlė, joje įkomponuotas išlikęs autentiškas cementinis kryžius su Nukryžiuotoju – nors ne kartą verstas ir niekintas, bet stebuklingai išlikęs.

DEGIMŲ KAUTYNIŲ IR PARTIZANŲ RĖMĖJŲ VILKŲ SODYBOS VIETA KLEBIŠKO MIŠKE

54°42'36.3"N 23°49'08.8"E

Vienas didžiausių Geležinio Vilko partizanų mūšių įvyko 1945 m. birželio mėn. viduryje. Apie 50-ies partizanų dalinys kairiajame Jiesios krante vykdė taktikos pratybas, iš atokiai išdėstytų stebėjimo postų buvo stebimi pagrindiniai keliai ir artimiausios gyvenvietės, informacija per pasiuntinius-ryšininkus operatyviai perduodama vadui. Apie 4 valandą po pietų sargybiniai pastebėjo besiartinančias dideles priešo pajėgas… Degimų kautynės baigėsi partizanų rėmėjų brolių Jurgio ir Prano Vilkų sodybų sudeginimu. Viena iš šių sodybų buvo Juozo Lukšos mamos Onos tėviškė.

Lietuvos kariuomenės viršila Ernestas Kuckailis 2019 metais ištyrinėjo vietovę: pagal radinius ir išlikusią dokumentinę medžiagą (atsiminimus, Juozo Daumanto knygą partizanai“ ir kt.) išsiaiškino skyrių pozicijas, partizanų skaičių, naudotus ginklus, rekonstravo mūšio eigą, ir visa tai įamžino savo knygoje „Dešimt kautynių“. Tikėtina, jog partizanų buvo apie pusšimtis, nukautų NKVD kareivių – keliolika ar keliasdešimt. Mūšis baigėsi partizanų rėmėjų Vilkų sodybos sudeginimu. Kautynių vietoje surasti radiniai saugomi Prienų krašto muziejuje.

Plačiau – Degimų kautynių vietoje įrengtame stende.

VEIVERIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS

Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r. sav.

XIX a. pradžioje Veiveriuose buvo pastatytas pastatas, atrodantis kaip tikras klasicizmo stiliaus didikų dvaras – Veiverių pašto stoties pastatų kompleksas – arklių pašto stotis. Atsiradus Varšuvos – Peterburgo geležinkelio linijai ji prarado savo svarbą ir 1866 m. čia įkurta pirmoji Lietuvoje mokytojų seminarija. Jos absolventų sąraše – daugybė žymių asmenybių: menininkų, politikų, mokslininkų.

2008 m. viename iš pastatų įrengta ekspozicija, skirta legendiniam Lietuvos partizanui Juozui Lukšai. Čia eksponuojami dokumentai, nuotraukos, knygos, asmeniniai daiktai partizano dovanotas paveikslėlis žmonai Nijolei Bražėnaitei-Lukšienei vestuvių, dailininko Antano Račo nutapytas J. Lukšos-Daumanto portretas ir kt., liudijantys jo didvyrišką kovos kelią. Ekspozicijoje taip pat supažindinama su J. Lukšos – Daumanto bendražygio Povilo Pečiulaičio – Lakštingalos gyvenimo ir kovos keliu.

Čia pat, priešais Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, stovi paminklas Juozui Lukšai atminti. Paminklas pastatytas 1996 m., jo autorius Vidas Cikana.

SKAUSMO KALNELIS VEIVERIUOSE – LIETUVOS PARTIZANŲ UŽKASIMO VIETA IR KAPAI

54°45'36.9"N 23°42'35.1"E

Čia palaidota apie 80 partizanų, jiems pastatyti kryžiai, koplytstulpiai, akmens paminklai, koplyčia su imitaciniu partizanų bunkeriu rūsyje. Jis įrengtas ir sutvarkytas pagal istorinį partizanų Birutės rinktinės štabo bunkerį, kurį prieš išvykdamas į Vakarus įkūrė Juozas Lukša-Daumantas. Čia įrengta nedidelė ekspozicija, atspindinti pokario partizanų ir jų ryšininkų veiklą.

Antrojo pasaulinio karo metais Marijampolės apskrities (dabar Prienų r.) Veiverių miestelio pietvakarinėje dalyje, kairėje kelio Kaunas–Marijampolė pusėje, Jono Raslavičiaus žemėje, buvo iškasti apkasai. Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo sovietų režimui laikotarpiu enkavėdistai ir stribai šiose karinėse tranšėjose užkasdavo nukankintų ir artimose apylinkėse nužudytų Tauro apygardos Laisvės kovotojų palaikus, kurių dauguma buvo išniekinti Veiverių centre – prie ligoninės ir Šv. Liudviko parapijos namų. Sovietmečiu ant apkasų slaptai buvo statomi kryžiai žuvusiems kovotojams. Atgimimo laikotarpiu toje vietoje buvo supilta kalva–Skausmo kalnelis. Jame palaidoti Veiverių apylinkėse žuvę pokario partizanai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, Skausmo kalnelyje ilsisi 76 Laisvės kovotojų palaikai, iš jų 45 nužudyti ir užkasti per ginkluotąjį pasipriešinimą sovietų okupantams, 30 palaikų rasta kitose vietovėse ir čia palaidota Lietuvos atgimimo metais.

1987-ųjų rugpjūtį ant šios kalvelės pirmąjį metalinį kryžių pastatė Tauro apygardos Laisvės kovotojas, buvęs politinis kalinys Antanas Lukša-Arūnas. Taip jis pažymėjo brolio Jurgio Lukšos-Piršlio, 1947 m. birželio 13 d. enkavėdistų ir vietinių stribų nužudyto tėviškėje, Juodbūdžio k., kartu ir visų čia užkastų partizanų amžinojo poilsio vietą. 1988-ųjų spalį Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebono Kazimiero Skučo pastangomis šios sakralinės vietos viduryje iškilo galingas ąžuolo kryžius „Žuvusiems už Tėvynės laisvę atminti“.

Daugiau informacijos – šalia įrengtame stende.

JUOZO LUKŠOS ŽŪTIES VIETA

Pabartupio k., Bartupės g., Kauno r.

1951 m. rugsėjo 4 d. dvigubo agento (Kukausko) išduotas šioje vietoje žuvo Juozas Lukša.

1998 m. partizano žūties vietoje pastatytas skulptūrinis Vyčio kryžius (skulpt. Juozas Šlivinskas). 2008 m. žūties vieta paskelbta kultūros paminklu.

JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS

S. Lozoraičio g. 13, Garliava, Kauno r.

Muziejus įsteigtas 1994 m. birželio mėn. Jame sukaupta ir saugoma daug vertingų eksponatų: autentiškų laiškų, nuotraukų, Juozo Lukšos paso originalas, ištraukos iš gimimo metrikų kopija, žūties vietoje stovėjęs medinis kryžius, Vyčio Kryžiaus ordinas, Kauno „Aušros“ gimnazijos baigimo atestato kopija ir kt.

Šiuo metu vyksta muziejaus atnaujinimo darbai. Muziejaus atidarymas ir pristatymas visuomenei numatomas 2021 m. rugsėjo 2 d.

SIMBOLINIS VYČIO KRYŽIAUS PAMINKLAS IR PAMINKLINIS AKMUO, SKIRTAS JUOZO LUKŠOS IR BENDRAŽYGIŲ PRASIVERŽIMAMS PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ ĮAMŽINTI

Liubavo miestelis, Kalvarijos sav.

Paminklo atidengimas numatomas 2021 m. rugsėjo 4 d.

Ernestos Juodsnukytės, Kęstučio Fedirkos, Prienų krašto muziejaus nuotraukos.